Konzervácia a skrmovanie vlhkého mliaždeného kukuričného zrna

Vyššia úžitkovosť a lepšie zdravie

Význam silážovaného vlhkého zrna kukurice, predovšetkým pre výživu HD, sa stále zvyšuje a za posledné 4 roky sa táto progresívna metóda uplatnila vo veľkom počte chovov v ČR. Silážované zrno kukurice má značný vplyv na zvyšovanie produkčnej účinnosti kŕmnych dávok a na zvýšenie úžitkovosti a tiež sa efektívne prejavuje na ekonomike výroby mlieka, ktorá je predovšetkým v poslednom čase dôležitou podmienkou stability poľnohospodárskeho podniku.

Ing. František Mikyska
AgroKonzulta, s.r.o., Žamberk

Kukurica sa zberá kombajnom v období, keď je obsah sušiny zrna v rozmedzí 60-70 %. Podmienkou však je, aby sa zrno dobre uvoľňovalo od vretena. Vymlátené vlhké zrno sa mliaždi a chemicky ošetrí v špeciálnych mliaždiacich strojoch. Pozberané zrno je skladované v silážnych žľaboch, vežiach a silážnych vakoch, rovnako ako pri normálnom silážovaní. (celý technologický postup je popísaný v metodike „Silážovanie chemicky ošetreného, vlhkého mliaždeného zrna obilia, strukovín a kukuričného zrna“).

Ochrana proti plesniam

Do roku 2002 bol používaný na konzerváciu chemický prípravok, založený na kyseline mravčej iba s 5 % obsahom kyseliny propiónovej. Prevádzkové sledovanie však ukázalo potrebu väčšej ochrany siláží pred zaplesnením, pretože v súčasnosti je kukurica stále viac napádaná plesňami buď vplyvom klimatických podmienok, alebo z dôvodu zlej technológie pestovania. V posledných rokoch tiež spôsobuje zaplesnenie a veľké straty na kukurici víjačka kukuričná. Pri zvyšujúcej sa úžitkovosti dojníc majú plesne veľmi negatívny dopad na zdravotný stav, reprodukciu a úžitkovosť. Preto z praxe vzišla požiadavka, aby chemické konzervanty mali aj vysoký fungicídny efekt. Pôvodný prípravok bol nahradený novými konzervantmi s rôznym zastúpením kyseliny propiónovej (od 10 do 90 %). V roku 2003 tiež našiel uplatnenie chemický prípravok, ktorý okrem kyselín obsahuje aj sorban draselný a vykazuje vysoký protiplesňový účinok.

Zásady pre výber konzervantu

Výber konzervačného prípravku je podriadený obsahu sušiny, morfologickej zrelosti zrna a stupňu zaplesnenia porastu kukurice. Okrem výberu vhodného prípravku je nutná znalosť jeho funkcie a pôsobenia. Mechanizmus pôsobenia spočíva v okamžitom znížení pH prostredia a tým v potlačení negatívnej epifytnej mikroflóry, predovšetkým plesní a kvasiniek (nutné je rovnomerné pokrytie zrna konzervačným prípravkom). Výsledkom pôsobenia vhodného konzervantu je vysoká stabilita a trvanlivosť siláže a tiež vysoká aeróbna stabilita pri skrmovaní (aj v letných mesiacoch pri dostatočnom odbere) aj napriek tomu, že silážované zrno kukurice má obsah vodorozpustných cukrov 2-5 %. Konzervant tiež svojím pôsobením zvyšuje bachorovú stráviteľnosť zrna.

Prečo silážovať vlhké mliaždené zrno kukurice?

V súčasnosti je ešte veľa podnikov, ktoré metódu silážovaného zrna nepoznajú alebo jej nedôverujú. Prečo silážovať vlhké mliaždené zrno kukurice?
 • výroba kukuričného zrna je možná v oblastiach s nadmorskou výškou do 500 m a vďaka veľmi skorým hybridom aj do 600 m.n.m.,
 • kukurica má vyšší výnos z hektára ako obiloviny - cca o 50-100 %,
 • v prípade nedostatku objemových krmív je možné silážovať kukuričnú slamu, ktorá sa dá podávať kravám bez trhovej produkcie mlieka alebo vysokoteľným jaloviciam,
 • zrno sa dá uskladniť predovšetkým v silážnych vakoch, silážnych jamách alebo vežiach,
 • siláže z vlhkého mliaždeného zrna majú zvýšený podiel vodorozpustných cukrov a vyššiu dostupnosť škrobu v bachore,
 • zlepšenie štruktúry TMR – mliaždené zrno vnáša zhruba 9 % eNDF (efektívna vláknina) z hodnoty NDF zrna, zatiaľ čo šrotované zrno má 0 % eNDF z NDF zrna,
 • do kŕmnej dávky je možné zaradiť 1-7 kg silážovaného zrna na deň a toto množstvo sa odvodzuje podľa typu kŕmnej dávky, podľa úžitkovosti, podľa stupňa zrelosti atď.,
 • vďaka vyššej energetickej prístupnosti v bachore sa lepšie využíva rozpustný dusík z celej kŕmnej dávky a tým sa zvyšuje množstvo bachorovej mikrobiálnej bielkoviny, ktorá má priamy vplyv na zvýšenie úžitkovosti a zlepšenie obsahu bielkoviny v mlieku,
 • zníženie nákladov vyradením nakupovaných kŕmnych zmesí– náhradou v systéme TMR kombináciou mliaždeného zrna buď s koncentrátom, alebo so sójou,
 • zníženie náročnosti na skladovacie priestory siláží – pretože vo väčšine prípadov sa zrno silážuje do vakov, nie je potrebné vyrábať tak veľké množstvo silážnej kukurice a postačia aj menšie skládky,
 • väčšie využitie bielkovinových siláží,
 • zlepšenie ekonomiky firmy tým, že sa zrno nemusí prevážať do výkupov, sušiť, vyrábať kŕmne zmesi a ďalej sa zvýši úžitkovosť a obsah bielkovín v mlieku. V tomto systéme dochádza k značným úsporám nákladov na nakupované krmivá. Preto je systém silážovania vlhkého zrna kukurice považovaný za ekonomickú metódu.

Problémy spojené so silážovaným vlhkým mliaždeným zrnom

 • striktne sa musí dodržať technologická disciplína - pri zlom utlačení alebo zakrytí dochádza k rýchlemu zaplesneniu,
 • pri poškodení vaku ako ľudským faktorom, tak i zvieratami (hlodavce, kuny, vtáky atď.) dochádza k rozvoju plesní – je nutná pravidelná kontrola vaku a prípadné poškodenie sa musí okamžite zalepiť,
 • pri skrmovaní nefermentovaného zrna odchádza veľké percento škrobu preč výkalmi,
 • prekrmovaním fermentovaným zrnom vznikajú bachorové acidózy,
 • pokiaľ dôjde k zaplesneniu alebo poškodeniu siláže, potom dochádza k veľkým finančným stratám.

Skrmovanie siláže z mliaždeného zrna

Určiť správny čas otvorenia vaku a začiatok skrmovania siláže z mliaždeného vlhkého zrna kukurice je veľmi dôležité, pretože stráviteľnosť pri tomto krmive je rôzna a závisí od mnohých faktorov. Dôležitým ukazovateľom je morfologická zrelosť kukuričného škrobu, ktorý je tvorený amylózou. Ta má hydrofóbnu kryštalickú štruktúru (neprijíma vodu) a z toho vyplýva jej znížená degradovateľnosť v bachore. Morfologicky vyzreté zrno kukurice má takmer 100 % amylózy a tiež veľké percento škrobu sa dostáva do tenkého čreva, kde sa trávi enzymaticky. Aby sme mali vyššiu bachorovú stráviteľnosť, musí sa obsah sušiny siláže zrna pohybovať v rozmedzí 60–65 %. Čím je nižší obsah sušiny, tým je vyššia bachorová stráviteľnosť. Tiež platí zásada presne ako pri siláži z celej kukurice: že čím vyšší je obsah sušiny, tým musí byť dlhší čas fermentačného zrenia.

Veľkou chybou je, keď sa otvorí čerstvo vyrobená siláž kukurice s vysokým obsahom sušiny a začne sa pridávať siláž kukuričného zrna tiež s vysokým obsahom sušiny. To vedie k tomu, že veľké množstvo kukuričného škrobu ide do tenkého čreva. Kapacita enzymatického trávenia je zhruba na hranici 1,5 kg škrobu a nestrávený prebytok škrobu potom odchádza preč výkalmi. Pri skrmovaní siláže z kukuričného zrna musíme zaistiť dostatočnú rýchlosť odberu, aby nedochádzalo k aeróbnej oxidácii. Pri odbere nakladačom alebo kŕmnym vozom je to cca 3-5 q za deň a pri šetrnom odbere, keď je stena rovná a nezosypáva sa, stačí 5-10 cm denného odberu.

Vlastné zaradenie do kŕmnej dávky závisí tiež od mnohých faktorov, ktoré je nutné rešpektovať, aby sa výsledný efekt prejavil ako na úžitkovosti a zdravotnom stave, tak aj na celej ekonomike výroby mlieka. Silážované kukuričné zrno sa zaraďuje vysokoprodukčným dojniciam v období najvyššej laktácie. Aplikácia ku koncu laktácie sa neodporúča z dôvodu možnosti pretučnenia dojníc. V podhorských oblastiach alebo v prechodnom období (keď nie je silážna kukurica a je iba bielkovinová siláž) je možné pre dojnice na začiatku laktácie zaradiť 5-7 kg silážovaného zrna na dojnicu. V kŕmnych dávkach, v ktorých je zaradená silážna kukurica, sa odporúča dávka pre začiatok laktácie 3-5 kg silážovaného kukuričného zrna na dojnicu a dávka silážnej kukurice do 12 kg, pokiaľ je stráviteľnosť oboch krmív optimálna.

Pokiaľ je bachorová stráviteľnosť kukuričného škrobu nízka, potom sa musí dávka znížiť, popr. vyradiť z kŕmnej dávky, aby nedochádzalo k vylučovaniu škrobu výkalmi. Pokiaľ je bachorová stráviteľnosť príliš vysoká, potom môže dochádzať až k bachorovým acidózam a tiež sa musí obmedziť skrmovanie siláže z kukuričného zrna. Presné dávkovanie siláže z vlhkého zrna kukurice nie je možné striktne odporučiť, pretože vždy závisí od konkrétnej kŕmnej dávky, štruktúry a degradovateľnosti dusíkatých látok a od štruktúry a rýchlosti degradácie glycidov. Pokiaľ je kŕmna dávka zostavená tak, aby bol súlad medzi dusíkatými a glycidovými frakciami, potom sa v bachore vyrobí maximálne množstvo bachorovej mikrobiálnej bielkoviny. Ale aj toto je podmienené štruktúrou, efektívnou vlákninou a chutnosťou celej kŕmnej dávky.

Metóda silážovania vlhkého mliaždeného zrna má vplyv na zvýšenie stráviteľnosti celej kŕmnej dávky vďaka zvýšenej bachorovej dostupnosti glycidov a tiež na celkovú aeróbnu stabilitu. V kŕmnych dávkach dobytka sa prejavuje lepším hospodárením s rozpustným dusíkom, ktorý je vďaka pohotovej a rýchlejšie dostupnej energii viac využívaný v bachore mikroflórou už v prvej fáze bachorovej fermentácie. Väčšie využitie rozpustného dusíka a vyššia strávitelnosť zrna sa prejaví zvýšením produkčnej účinnosti celej kŕmnej dávky, vo vyššej úžitkovosti, zvýšením obsahu bielkovín mlieka, zlepšením zdravotného stavu a lepšou reprodukciou dojníc a následne zlepšením ekonomiky celého chovu.
Naspäť