BIO ALGEEN, hydrolyzát morských rias

BIO ALGEEN G - 40 (Živočíšna výroba)

Je jednou z vybraných technológií, doporučovanou pre splnenie požiadaviek smernice Rady EU 96/61/ES o integrovanej prevencii a obmedzovania znečistenia IPPC, ktorá nadobúda platnosť od roku 2007.

Výhody použitia prípravku bio-algeen:

 • zabraňuje sedimentácii hnojovice, odstraňuje usadeniny v nádržiach a dopravných cestách hnojovice, zabraňuje stratám dusíka pri fermentácii hnojovice. V priebehu fermentácie dochádza k samovoľnému premiešavaniu hnojovice, ktorá sa dobre čerpá a aplikuje
 • znižuje náklady na miešanie a aplikáciu hnojovice, znižuje sa spotreba vody na preplachovanie dopravných ciest hnojovice, plne sa využijú skladovacie kapacity hnojovice
 • urýchľuje fermentáciu hnojovice, ktorá je v priebehu 50 - 60 dní vhodná k hnojeniu pôdy. Hnojovica nezapácha, pretože amoniak je spotrebovaný na rozvoj mikroorganizmov a tvorbu mikrobiálneho proteínu
 • zvyšuje hnojivý účinok hnojovice. Podporuje tvorbu humusu v pôde a priaznivo vplýva na rozvoj koreňového systému kultúrnych rastlín. Pri hnojení ošetrenou hnojovicou prípravkom Bio-algeen je možné znížiť spotrebu priemyselných hnojív až o 30%
 • zlepšuje stajňovú mikroklímu a zdravotný stav hospodárskych zvierat, znižuje náklady na veterinárne ošetrenie (znižuje uvoľňovanie amoniaku a metánu v ustajňovacích priestoroch)
 • v bioplynových staniciach podporuje nárast metanogénnych mikroorganizmov a zvyšuje produkciu bioplynu
Prípravky Bio-algeen G-40 a Biopolym boli úspešne odskúšané na farmách v Českej a Slovenskej republike. Ich použitie sa javí v poľnohospodárskej praxi ako perspektívne.

bioalgen01.jpg

Tvorba "kôry" v nádrži hnojovice

bioalgen02.jpg

Stav po použití prípravku Bio Algeen

BIOPOLYM (Živočíšna výroba)

Biopolym je hydrolyzát morských rias s priaznivým účinkom na rozvoj žalúdočnej (bachorovej) a črevnej mikroflóry hospodárskych zvierat. Zlepšuje proces trávenia a zefektívňuje využitie živín z krmiva.

Je jednou z vybraných technológií, doporučovanou pre splnenie požiadaviek smernice Rady EU 96/61/ES o integrovanej prevencii a obmedzovania znečistenia IPPC, ktorá nadobúda platnosť od roku 2007.

Výhody použitia prípravku biopolym:
 • znižuje emisiu čpavku o 40 - 50% v ustajňovacích priestoroch hospodárskych zvierat
 • skracuje dobu výkrmu, zvyšuje prírastky hospodárskych zvierat
 • pri nosniciach zvyšuje znášku a hmotnosť vajec, zvyšuje pevnosť škrupiny, zlepšuje zafarbenie žĺtka
 • zlepšuje zdravotný stav hospodárskych zvierat a znižuje náklady na veterinárnu starostlivosť
 • zabraňuje sedimentácii hnojovice, odstraňuje usadeniny v nádržiach a dopravných cestách hnojovice, zabraňuje stratám dusíka pri fermentácii hnojovice

BIO ALGEEN S-90 (rastlinná výroba, rekultivácie, lesy)

 • základným princípom využitia alginátov pri pestovaní poľnohospodárskych plodín je stimulácia rastu rastlín (zlepšuje proces fotosyntézy a látkovej výmeny),
 • už pri jednorázovom ošetrení sa dosahuje 30 - 50 % nárast koreňovej masy. Silný koreňový systém je predpokladom dobrého rozvoja nadzemnej časti rastlín. Preto je dôležité ošetrenie v počiatočnej fáze vývoja rastlín,
 • aj oslabené porasty sa dajú dobre regenerovať a stimulovať pre ďalší rast.

Dobré výsledky sa dosiahli s prípravkom bio-algeen S-90 najmä pri repke, sóji, zemiakoch a kukurici. Ošetrená zelenina má nižší obsah dusičnanov, väčšie a lepšie sfarbené plody.

BIO ALGEEN GRANULÁT

 • využíva sa pri výsadbách rastlín pri rekultiváciách,
 • je schopný viazať až 350 násobok vody v pomere ku svojej hmotnosti,
 • uľahčuje rastlinám príjem živín z pôdnych roztokov a zväčšuje aktívnu plochu a funkciu koreňových systémov.

BIO ALGEEN RÝCHLOKOMPOSTOVAČ

 • je určený k zrýchleniu kompostovacích procesov materiálov prírodného pôvodu, t.j. trávy, rastlinné zvyšky, pilín, slamy, hnoja a pod.,
 • pracuje na princípe búrlivého množenia mikroorganizmov, ktoré rozkladajú organické materiály,
 • skracuje kompostovací proces na polovicu,
 • ošetrený materiál nie je taký ciltlivý na vonkajšie teplotné výkyvy,
 • znižuje emisie záťažových plynov v priebehu kompostovacieho procesu,

BIO ALGEEN WKL, BIO-ALGEEN K-20 (odpadové vody)

 • určený na úpravu odpadových vôd z prevádzok, ktoré spracovávajú rastlinný, alebo živočíšny materiál (ČOV, cukrovary, škrobárne, mliekárne a pod.),
 • na princípe silnej aktivácie bakteriálneho rozkladu organických látok podporuje samočistiacu schopnosť odpadovej vody, znižuje hodnoty BSK 5, CHSK, zrýchľuje sedimentáciu,
 • saponíny sú odbúravané a spotreba odpeňovacieho oleja klesá až o 50%, klesá aj spotreba vápna na úpravu pH,
 • znižuje emisiu záťažových plynov produkovaných v priebehu čistenia odpadovej vody,
Zoznam zákazníkov, ktorí používajú BIO-ALGEEN a BIOPOLYM:
 • PD Podkonice – odstránenie sedimentu hnojovice z podzemnej nádrže
 • PD Vinohrady Choňkovce – vyčistenie podroštových kanálov ošipárne
 • PD Paňovce – odstránenie sedimentov hnojovice v nadzemných nádržiach
 • PD Turiec Dubové – odstránenie sedimentu hnojovice v nadzemnej nádrže
 • Poľnohospodár Nové Zámky – farma Bánov – odstránenie sedimentov v podzemnej nádrži
 • Lieharenský podnik Nitra
 • PROD Bobrov – odstránenie sedimentuhnojovice v podzemnej nádrži
 • PPD Liptovská Teplička – aplikácia na podstielku v maštali
 • PD Dolné Saliby – odstráneniesedimentu v nadzemných nádržiach
 • PD Zavar – aplikácia prípravku do vlhkého kŕmenia a do napájacej vody
 • Agrodružstvo Jevišovice - odstránenie sedimentu hnojovice z podzemnej nádrže
 • Agrospol Bolkovce - odstránenie sedimentu hnojovice z podzemnej nádrže
 • SHR Ďuračka – aplikácia prípravku do kŕmnej zmesy ošípaných
 • PD Hlohovec – odstránenie sedimentu hnojovice v nádrži
 • Agropek Team – aplikácia prípravku do napájacej vody pre ošípané
Naspäť